Dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów - sporządzana jest w przypadkach, gdy:

- Występuje niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym. W przypadku gdy oznaczenie działki ewidencyjnej różne jest od oznaczenia w księdze wieczystej (hipotecznej) sporządzany jest RÓWNOWAŻNIK /wykaz synchronizacyjny/. Dokument ten służy zarówno zmianie w ewidencji jak i wprowadzeniu zmian do ksiąg wieczystych

- Nastąpiły zmiany w ewidencji gruntów (np. na skutek procesu inwestycyjnego)
W przypadku inwentaryzacji powykonawczej budynku - następuje zmiana charakteru zaużytkowania terenu.

- Grunt na którym wzniesiony został budynek wraz z jego otoczeniem (chodniki wokół, ogródki przydomowe, wjazd do garażu itp. w świetle aktualnych przepisów / stanowi użytek budowlany który po zakończeniu budowy / po inwentaryzacji powykonawczej / zostanie ujawniony w ewidencji gruntów.

- Przy inw. powykonawczej sporządzany jest wykaz zmian gruntowych, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji gruntów.

Ustalenie granic:

Gdy brak jest danych geodezyjnych mogących służyć do wytyczenia na gruncie punktów określających granice nieruchomości z wymaganą dokładnością, wykonuje się tzw. ustalenie granic.

W praktyce czynności wyglądają podobnie jak przy wznawianiu znaków czy wyznaczeniu punktów granicznych, jednak w tej procedurze geodeta nie dysponuje danymi o położeniu punktów granicznych z dokładnością "centymetrową" - danych o położeniu punktów granicznych w postaci wartości liczbowych, szkiców i współrzędnych brak w archiwach geodezyjnych. W praktyce korzysta się z mapy, najczęściej w skali 1 : 2000.

Po wyznaczeniu takiego punktu, jego ostateczne położenie zostaje ustalone wraz ze stronami postępowania. Strony poprzez zgodne oświadczenie zatwierdzają ostateczne położenie punktów granicznych.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - § 36 i 37 ( Dz.U.nr 38 z dn. 2 maja 2001 r. poz.454 ),


Naszymi Zleceniodawcami są m. in.:

Urząd Miasta Krakowa
Urząd Gminy Zabierzów
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biura projektów
Osoby Prywatne

Przydatne linki:

Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków
Polski Internetowy Informator Geodezyjny

Telefon:
+48 667-67-55-22; 661-425-406

E-mail:
dtmprojekt.geodezja@gmail.com

Siedziba:
Trąbki 435,
32-020 WIELICZKA
Biuro:
Tomaszkowice 461
32-020 Wieliczka
stat4u